Zaloguj się

Logowanie

Zapomniałeś hasła?

Stwórz konto

Stwórz konto

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SOLDCAR.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.soldcar.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Soldcar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 47c m. 18, 03-301 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 800043, posługująca się nr NIP: 1133002665 oraz REGON: 384207835, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  • listownie na adres: Soldcar Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 47c/18, 03-301 Warszawa;
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@soldcar.pl;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.soldcar.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać również dodatkowe regulaminy.

 

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.soldcar.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dodawać i przeglądać Ogłoszenia, przeglądać inne treści prezentowane przez Ogłoszeniodawców, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie. Z rejestracją i założeniem Konta może być związane zwiększenie uprawnień Użytkownika, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Ogłoszenie – odpłatna lub nieodpłatna (zgodnie z informacjami w Serwisie), czasowa publikacja w Serwisie treści zgodnych ze specyfiką i charakterem Serwisu, stworzona, dodana i prezentowana przez Użytkownika;
Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który dodał i prezentuje Ogłoszenie w Serwisie;
Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w Serwisie, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług płatnych i bezpłatnych, dostępnych w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • programu do odczytu plików w formacie PDF.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:
  • dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość dodawania i przeglądania Ogłoszeń, innych informacji i treści prezentowanych przez Ogłoszeniodawcę, jak również innych treści dostępnych w Serwisie oraz korzystania z innych jego Usług, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do:
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta, Ogłoszenia lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta, Ogłoszenia lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 • naruszać godności ludzkiej;
 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • zawierać treści pornograficznych;
 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 2. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Koncie, Ogłoszeniu lub innym miejscu w Serwisie treści, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.
 4. Usługodawca może zobowiązać Użytkownika będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
 6. Użytkownik, będący Konsumentem. ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa.
 7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.
 12. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem Zarejestrowanym, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi Zarejestrowanemu wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.
 13. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o których mowa powyżej.
 14. W stosunku do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowę o świadczenie Usługi, w tym Usługi prowadzenia Konta, prezentowania Ogłoszenia oraz innych Usług (w tym płatnych) zamówionych przez danego Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
 • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
 • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
 • w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
 • w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 1. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
 2. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 1. USŁUGI
 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
   • Nieodpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
   • Nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
   • Odpłatna lub nieodpłatna możliwość dodania i prezentowania Ogłoszenia w Serwisie;
   • Odpłatne Usługi dodatkowe dotyczące Ogłoszenia, zgodnie z informacjami w Serwisie.
 1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie jest świadczona w dwóch wariantach – Konto Użytkownika oraz Konto Firmowe. Użytkownik przy pomocy funkcjonalności dostępnych w Serwisie wybiera typ Konta, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
 3. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość zamówienia Usługi polegającej na dodaniu i prezentowaniu Ogłoszenia w Serwisie. Usługa ta ma charakter odpłatny lub nieodpłatny, zgodnie ze wskazaniami Serwisu. Usługodawca udostępnia również odpłatne Usługi dodatkowe (dalej również jako: ,,Dodatkowe odpłatne Usługi”), zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące emitowanych przez Użytkowników Ogłoszeń, takiej jak graficzne ich wyróżnienie od innych Ogłoszeń czy przesunięcie na liście Ogłoszeń.
 4. Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia oraz Dodatkowe odpłatne Usługi w Serwisie są świadczone na zasadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu. Do nieodpłatnej Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia oraz nieodpłatnych Pakietów stosuje się zasady wskazane w pkt. VI i pkt. VII Regulaminu odpowiednio, stosownie do właściwości świadczenia nieodpłatnego.
 5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza, umożliwiającego wysłanie wiadomości do Usługodawcy jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 6. Usługodawca może wprowadzać czasowe promocje i rabaty na świadczone w jego Serwisie Usługi odpłatne, w tym oferować czasowo Usługi nieodpłatnie, o czym każdorazowo Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem informacji na jego stronach.

 

 1. OGŁOSZENIA
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto odpłatne dodanie i prezentowanie w Serwisie Ogłoszeń związanych z tematyką, specyfiką i charakterem Serwisu.
 2. Dodanie i prezentowanie Ogłoszenia jest możliwe w ramach odpłatnych pakietów dalej jako: ,,Pakiety”. Zakres poszczególnych Pakietów wskazany został w Serwisie.
 3. Zasady zamawiania Pakietów reguluje pkt. VII. Dodatkowe Usługi odpłatne może zamówić Użytkownik, który dodał już i prezentuje w Serwisie Ogłoszenie. Do zamawianie Dodatkowych Usług odpłatnych stosuje się zasady dotyczące zamawiania Pakietów, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 4. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji Ogłoszenia ma charakter odpłatny i wymaga uprzedniego wybrania i zamówienia przez Użytkownika Pakietu, zgodnie z pkt. VII poniżej.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji Ogłoszenia w Serwisie jako zawierana jest na czas oznaczony, wskazany w Serwisie.
 7. Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 8. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu.

 

 1. PAKIETY
 1. Prezentowane w Serwisie informacje o możliwości zamówienia Pakietu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, obejmującej wybrany przez Użytkownika Pakiet. W celu zamówienia Pakietu, Użytkownik kieruje się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie, w tym w szczególności wypełnia w formularzu zamówienia dane oznaczone jako obowiązkowe. Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia Pakietu stanowi ofertę Użytkownik obejmującą zamówienie wybranego przez Użytkownika Pakietu, skierowaną do Usługodawcy.
 2. Umowa o świadczenie Usług dostępnych w ramach wybranego przez Użytkownika Pakietu zostaje zawarta w momencie przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia oferty Użytkownika, zgodnie z treścią informacji dostępnych na stronach Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.
 4. Warunkiem aktywacji Pakietu oraz i rozpoczęcia świadczenia Usług i funkcjonalności w nim dostępnych oraz innych odpłatnych Usług, zgodnie z informacją w Serwisie, jest dokonanie płatności w wysokości oraz terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik dokonuje płatności za zamówienie odpłatnych Usług za pośrednictwem płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności zintegrowanej z Serwisem internetowym.
 6. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówione Pakiety oraz Dodatkowe Usługi odpłatne. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w ramach Pakietu lub Dodatkowych Usług odpłatnych, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Usługodawca przesyła za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany w Koncie adres Użytkownika. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi płatność w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej Usługi.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Użytkownika będącego Przedsiębiorcą z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności związanych ze złożonymi w ramach Ogłoszenia oświadczeniami i zobowiązania oraz innych podanych przez niego w Serwisie informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
 3. Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Użytkownika.
 4. Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w zakresie prezentowanym w Ogłoszeniu oraz innych miejscach w Serwisie, w tym realizowanych przez niego usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 5. Użytkownik dodając w Serwisie Ogłoszenie oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej do posługiwania się umieszczanymi w ramach nich treściami.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników, będących Przedsiębiorcami, zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości ___ (____) złotych.
 7. Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Ogłoszenia lub innych oświadczeń i treści, przekazywanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, Przedsiębiorca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

 

 1. PRAWA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Treści publikowane lub w inny sposób dodawane przez Użytkowników w bądź przekazywane Usługodawcy, w tym w szczególności w ramach Konta lub Ogłoszenia mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą zamieszczania w Serwisie lub innego przekazania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”).
 2. Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji na następujących polach eksploatacji:
 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
 • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
 • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
 • publiczne wyświetlenie;
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
 1. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy dobrych obyczajów. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, filmów, opisów i innych elementów, oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich (w szczególności majątkowych) do tych elementów lub posiada licencję pozwalającą mu na dodanie tych elementów do Serwisu i udzielanie dalszych sublicencji oraz w konsekwencji udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do publikowania tych elementów w Serwisie, w Aplikacji na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta lub Ogłoszenia. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji.
 3. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 4. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta, Ogłoszenia lub w innych częściach Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 5. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

 

 1. REKLAMACJE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Soldcar Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 47c/m.18,
  03-301 Warszawa, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@soldcar.pl albo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach internetowych Serwisu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
 6. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcy w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 8. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 9. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.